28 September 2022

Bài thuốc đặc trị chạy chức chạy quyền của Trần Thủ Độ


Một người bà con đến xin vợ Trần Thủ Độ cho người ấy chức dịch nhỏ trong làng. Bà Linh Từ Quốc Mẫu bèn xin với Trần Thủ Độ cho người ấy. Ông gật đầu biên lấy tên họ quê quán vào. Nhưng khi xét duyệt đến xã ấy, Trần Thủ Độ đã cho người xin chức một bài học nhớ đời. No comments:
bình luận comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.