ads

11 August 2019

Luận bàn về sự “thao quang dưỡng hối” của Việt Nam ở Tư Chính (560)


Gần đây, khi bàn luận về cách xử lý của Việt Nam trước những sự kiện dồn dập xảy ra mấy tuần gần đây, tờ Đa Chiều cho rằng trong tình hình trước mắt, lựa chọn tốt nhất của Việt Nam vẫn là "thao quang dưỡng hối" và duy trì hiện trạng. 


No comments:
Write nhận xét

Note: Only a member of this blog may post a comment.